آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
3. Journal Articles SNDU 15555

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020
3. Journal Articles SNDU 51 63 96 110 107 97 72

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 10027
United States 625
Russia 249
Romania 133
Japan 58
Germany 48
China 29
Turkey 29
United Kingdom 26
France 22

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Caro 320
Saint Petersburg 232
Fars 108
Kordestan 78
Ashburn 60
Wilmington 55
Tehran 43
Houston 33
Fremont 26
Fatih 25