آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
New England Journal of Medicine 347

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020 March 2020
New England Journal of Medicine 2 3 2 0 2 2 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 230
United States 43
Austria 3
Ukraine 3
China 2
Germany 2
Israel 2
Russia 2
Taiwan 2
Switzerland 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 11
Wilmington 9
Fars 6
Ann Arbor 5
Tehran 5
Mountain View 4
Houston 3
San Francisco 3
Vienna 3
Mashhad 2